Ordlista för surfare

Bandbredd
Anger i dessa sammanhang hur mycket information som kan överföras under 1 sek. Ett vanligt modem brukar klara 28.8kBit, dvs 2 880 tecken per sekund. En ISDN-anslutning klarar normalt 64kbit, dvs 6 400 tecken/sek.

BBS
Bulletine Board System. En uppringbar dator knyter samman de användare som kontaktar den och ger möjlighet till utbyte av meddelanden och hämtning av information mm. BBS-er har funnits sedan persondatorns barndom och sköts ofta av frivilliga krafter. MSN, CompuServe m fl är exempel på stora kommersiella BBS-er.

Browser
Programvara för att titta på www-dokument och som kan utnyttja länkarna mellan dokumenten för att hoppa till ett annat dokument.

CompuServe
En kommersiell BBS-tjänst som har funnits i USA i c:a 10 år. Här finns en mängd information samlad. Har på senare tid köpt upp SPRY (som utvecklade Mosaic) och kommer därmed att integrera sig mera med Internet. Andra aktörer på denna online-marknad är bl a America Online.

Dialer
Programvara eller funktion i PC:n som sköter uppkoppling via uppringbar förbindelse (modem) till en Internet Provider. Överföringen av information mellan PC:n och Providern sker normalt med PPP, eller den äldre standarden SLIP (Serial Line Internet Protocol).

Domän
En grupp av IP-nummer bildar en domän - t ex alla med IP-nummer 193.4.36.nnn - och ges ett domännamn, t ex informus.se.

DNS
Domain Name System är en tjänst som översätter ett domännamn till ett IP-nummer. Det finns speciella servrar på Internet som har denna funktion.

e-post
Elektronisk post, eller e-mail, är en funktion för att skicka meddelanden mellan datorer. Det behöver inte nödvändigtvis betyda överföring via Internet, även om de flesta tänker på det när man pratar om elektronisk post. Det finns också andra postsystem, t ex för ett företags interna meddelanden, samt externa som exempelvis X400.
En e-postadress för Internet brukar skrivas på formen namn@foretag.xx. Tecknet @ utläses på engelska som 'at' men brukar kallas kanelbulle, alfaslang eller snabel-a. Det som står efter kanelbullen är domän-namnet. Sist i detta finns en ändelse där man i USA sätter .com för commercial, .edu för education, .gov för goverment osv. Resten av världen använder en landsförkortning, t ex .se för Sverige och .uk för Storbritannien.

First Class
Exempel på en serverprogramvara som används för att sätta upp en BBS. För att kunna ringa upp den behövs en motsvarande klientprogramvara.

FTP
File Transfer Protocol är en av de äldsta tjänsterna på Internet och innebär att man mellan två datorer kan överföra filer.

GOPHER
En lite modernare och mer användarvänlig funktion för överföring och sökning av information i form av filer. GOPHER har börjat förlora sin betydelse sedan www slog igenom.

Hemsida
Det första www-dokumentet i en presentation på Internet kallas för hemsida. Det kan närmast liknas vid den första sidan i en broschyr. Från denna sida brukar länkar leda läsaren vidare till andra dokument.

HTML
Det format som dokumenten på world wide web skapas i. Förkortningen står för HyperText Markup Language.

http
HyperText Transfer Protocol som bokstäverna står för är den metod som används för att hämta www-dokument för läsning. Denna förkortning brukar inleda den s k URL-adressen till en hemsida, t ex http://www.informus.se.

Interaktiv
Internet är ett interaktivt medium i den bemärkelsen att det ger möjlighet till en dubbelriktad kommunikation mellan den som sprider ett budskap och den som tar del av det.

Internet
Internet består av en stor mängd datorer spridda över hela världen som är sammankopplade med varandra. Det började under 60-talet hos militären och universiteten i USA. Först under början av 90-talet öppnades det för kommersiell användning.

Internet Provider
Företag som tillhandahåller anslutning till Internet. T ex Telia, Algonet, Bahnhof och Tele2. Ett avtal tecknas som ger användaren möjlighet att koppla upp sig via modem till en viss avgift per minut.

IP-nummer
Unik sifferkombination som identifierar varje dator ansluten till Internet. T ex 193.4.36.11 eller 148.250.127.130, där var och en av de fyra grupperna är ett tal mellan 0 och 255.
I teorin finns det över fyra miljarder möjliga kombinationer. Trots det börjar adresserna ta slut då principen för utdelningen av adresser gör att det reserveras hela nummerserier åt gången. En ny standard är dock på gång för att klara det framtida behovet.

ISDN
Integrated Services Digital Network. Digitalt telenät för överföring av data, ljud, bild mm. En standard ISDN-anslutning har två s k B-kanaler med bandbredden 64kBit och två D-kanaler om vardera 16kbit för styrning.

kBit
Utläses kilobit och betyder 1000 databitar, dvs ettor eller nollor, och motsvarar ungefär 100 tecken - bokstäver, siffror o dyl. Enheten används ofta som ett mått på överföringskapacitet. 28.8kBit betyder att kapaciteten är c:a 2880 tecken (per sekund). En mycket snabb fast förbindelse kan ha en kapacitet på upp till 34MBit (utläses MegaBit), dvs 3,4 miljoner tecken/sekund.

Modem
Ett modem är en utrustning som ansluts mellan datorn och telefonlinjen för att kunna kommunicera med andra datorer över det vanliga telenätet. I andra ändan kan det t ex finnas en BBS eller en anslutning till Internet via en provider. Modemets hastighet avgör hur snabbt det går att överföra data. De flesta modem klarar idag en hastighet på upp till 28.8kBit.

Mosaic
Ett av de första browser-programmen för www-dokument. Utvecklades av företaget SPRY.

MSN
MicroSoft Network är en tjänst som har satts upp av Microsoft i ett försök att konkurrera med Internet på den kommersiella marknaden. Deras ursprungliga tanke var att företag där skulle sätta upp elektroniska postorderbutiker, biljettbokning och andra informationstjänster. Programvara för att använda tjänsten följer med Windows 95.
Microsoft har på senare tid ändrat målsättningen med MSN till att i större utsträckning fungera som en påfart till Internet. Inte ens Microsoft har resurser att konkurrera med Internet som informationskanal.

Multimedia
Multimedial information består förutom vanlig text även av bilder, ljud och video. Syftet är att påverka flera sinnen och göra det lättare att tillgodogöra sig ett budskap. På Internet blir det allt vanligare att använda ljud och video för att förmedla information. Där finns t ex ny musik och videoklipp från nya filmer att lyssna och titta på.

Netscape
Företag som har avknoppats från SPRY och som med sin browser Netscape Navigator har 60-70% av marknaden idag.

News
Diskussionsgrupper om allt möjligt. Via speciella Newsservrar kan man läsa och göra inlägg i debatter av olika slag. Anses av många som det enda rätta sättet att utbyta erfarenheter och information via Internet.

PPP
Point-to-Point Protocol. En standard för att överföra informationspaket över uppringda förbindelse.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En, eller egentligen två, standarder för att överföra information över nätet.

Unix
Unix är namnet på ett operativsystem som har sitt ursprung från universitetsvärlden. Det kännetecknas av att vara kraftfullt och kan utnyttja datorns prestanda maximalt. Det är däremot inte särskilt användarvändligt utan styrs via mer eller mindre kryptiska kommandon.

URL
Förkortningen betyder Universal Resource Locator och är benämning på den adress som leder fram till en sida på world wide web. Adressen kan t ex vara http://www.informus.se/konferens.
Den första delen http är namnet på den tjänst som används för att hämta dokumentet. Därefter följer namnet på hemsidan www.informus.se som även innehåller domänen, i detta fall informus.se. Sist kommer namnet på det efterfrågade dokumentet, dvs konferens.

Web-hotell
Om man inte vill sätta upp en egen Web-server kan man hyra in sin information på en kommersiell server, ett s k Web-hotell.

Web-server
En dator som är konstant inkopplad mot Internet och som innehåller www-dokument. Förr brukade dessa alltid vara Unix-datorer, men det är numera allt vanligare med en PC som server.

www
World Wide Web är en benämning på den samling av dokument med text och grafik som är lagrade på olika Internetanslutna datorer. Dokumenten är via länkar kopplade till varandra.